Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pri našej práci prichádzame do kontaktu s osobnými údajmi  (ďalej len „OÚ“) klientov, rodičov a detí (ďalej len „dotknutá osoba - DO“) v súvislosti s prihlasovaním detí na tenisové tréningy a do denného tenisové tábora TennisFun. Na tejto stránke nájdete informácie o aké údaje ide, ako nakladáme s týmito osobnými údajmi, ako ich chránime a s kým ich zdieľame.

Týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“)
 

I. INFORMÁCIE O NÁS

Prevádzkovateľom a správcom osobných údajov je:

TennisFun s.r.o.
Topoľčianska 22, 851 05 Bratislava
IČO : 45 505 462
DIČ : 202 302 1286

TennisFun, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 64654/B.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu, alebo použitiu svojich osobných údajov alebo osobných údajov Vašich detí, môžete si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@tennisfun.sk
 

II. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OÚ

Snažíme sa žiadať iba tie najnevyhnutnejšie OÚ, ktoré sú potrebné výlučne pre prihlásenie Vás ako klienta, alebo Vášho dieťaťa do tréningového procesu, alebo na denný tenisový tábor TennisFun. Podľa spôsobu akým sa prihlasujete, Vás žiadame o nasledovné OÚ:
 
 1. Prihlasovanie na tenisové tréningy prostredníctvom kontaktného formulára na https://www.tennisfun.sk/kontakt
  1. meno a priezvisko rodiča / zákonného zástupcu (ďalej len R/ZZ)
  2. email a telefonický kontakt na R/ZZ
  3. meno a priezvisko dieťaťa / detí
  4. dátum narodenia dieťaťa / detí

 2. Prihlasovanie na denné tenisový tábor TennisFun prostredníctvom elektonickej prihlášky na https://www.tennisfun.sk/tenisovy-tabor/prihlaska
  1. meno a priezvisko R/ZZ
  2. email a telefonický R/ZZ
  3. meno a priezvisko dieťaťa / detí
  4. dátum narodenia dieťaťa / detí

 3. Súčasťou el. prihlášky na tábor je prihláška v papierovej forme, ktorá obsahuje čestné prehlásenie rodiča, ktoré odovzdáva pri nástupe na tábor a musí byť podpísaná R/ZZ v tomto čestnom prehlásení uvádzate nasledovné osobné údaje
  1. meno a priezvisko oboch R/ZZ
  2. email a telefonický kontakt na oboch R/ZZ
  3. meno a priezvisko dieťaťa / detí
  4. informácia o aktuálne užívaných liekoch
  5. informácia o alergiách dieťaťa / detí
  6. informácia o prekonanom úraze, alebo aktuálnom zranení
  7. iná informácia o zdravotnom stave dieťaťa ktorú R/ZZ považuje za potrebnú uviesť
  8. meno a priezvisko splnomocnenej osoby / osôb k vyzdvihovaniu dieťaťa / detí z tábora
  9. telefónne číslo na splnomocnenú osobu / osoby (podľa bodu h).)
  10. kópia zdravotného preukazu dieťaťa

 4. Počas tréningového procesu a počas priebehu denného tenisového tábora TennisFun, vyhotovujeme obrazové a zvukovoobrazové záznamy.
 

III. ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

Ak, ste nám poskytli OÚ prostredníctvom kontaktných formulárov, alebo prostredníctvom emailu na zo stránky www.tennisfun.sk , budú spracúvané na nasledovné účely:
A. Prihlasovanie na tenisové tréningy a denný tábor TennisFun
 
 1. meno a priezvisko R/ZZ:
  • k uzavretiu a plneniu obchodnej dohody – prihlásenie a zabezpečenie tréningového procesu
  • spracovanie platieb, dodanie produktu, kontroly prítomnosti/neprítomnosti
  • prípadne výkon ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa).
 2. telefonický kontakt:
  • slúži ako komunikačný prostriedok, v prípade urgentnej alebo obsahovo náročnejšieho objasnenie podmienok spolupráce. Môžeme Vás kontaktovať za účelom oznámenia ponuky, zmeny, náhradnej hodiny alebo podrobnejšieho vysvetlenia okolností súvisiacich s tréningovým procesom.
  • v prípade denného tábora potrebujeme mená oboch R/ZZ, resp. splnomocnenej osoby, nakoľko potrebujeme mať istotu že aspoň jen z rodičov bude počas dňa zastihnuteľný
 3. e-mail:
  • slúži na zasielanie potvrdenia o objednávke, zasielanie podkladov k úhrade, informáciách o zmenách v tréningovom procese, možností náhradných termínov,
 4. meno a priezvisko dieťa:
  • slúži na presnú identifikáciu hráča
 5. dátum narodenia dieťaťa:
  • potrebujeme aby sme vedeli dieťa čo najvhodnejšie zaradiť do príslušnej tréningovej skupiny alebo vybrať vhodný tréningový program, správnu veľkosť rakety, typ lôpt.
 6. informácia o zdravotnom stave dieťaťa:
  • Právnymi základmi na spracúvanie OÚ týkajúcich sa zdravia dieťaťa sú osobitné predpisy a aj ochrana zdravia a života dieťaťa. Na týchto právnych základoch sa spracúvajú OÚ –zdravotná spôsobilosť, užívané lieky, obmedzujúce zaťaženie, kópia zdravotného preukazu dieťaťa.
 7. informácia o aktuálne užívaných liekoch:
  • rodič / zákonný zástupca uvádza iba tie lieky o užívaní ktorých si myslí že by sme ako organizátor mali byť informovaný z dôvodu zabezpečenia a ochrany zdravia svojho dieťaťa / detí.
 8. informácia o alergiách dieťaťa / detí:
  • rodič / zákonný zástupca uvádza tie alergie, intolerancie alebo obmedzenia, ktoré uzná za vhodné aby sme o nich vedeli s prihliadnutím na športový charakter denného tábora v záujme zabezpečenia ochrany zdravia (potravinové alergie – pri výber jedla, alergie na slnko – v prípade pohybu na slnku......)
 9. informácia o prekonanom úraze, alebo aktuálnom zranení:
  • túto informáciu potrebujeme vedieť aby sme vedeli dieťaťu upraviť pohybové zaťaženie, zaradenie do skupiny, nastaviť intenzitu a charakter pohybových aktivít v snahe chrániť jeho zdravie.
 10. meno a priezvisko splnomocnenej osoby / osôb k vyzdvihovaniu dieťaťa / detí z tábora a telefónne číslo na splnomocnenú osobu / osoby (podľa bodu h).):
  • slúži na identifikáciu iných osôb ako rodičov a zákonných zástupcov dieťaťa, a možnosť ich v prípade nutnosti kontaktovať v súvislosti s denným táborom.


Poskytnutie týchto osobných údajov TennisFun s.r.o. za účelom ich spracovania a obchodného styku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné . V prípade, neposkytnutia súhlasu TennisFun s.r.o. nebude môcť objednané služby  realizovať.
 
B. Vyhotovovanie obrazového a zvukovoobrazového záznamu (ďalej len "OaZOZ")
Počas tréningového procesu, priebehu denného tenisového tábora TennisFun, turnaja, resp. inej akcie organizovanej TennisFun s.r.o. môže poskytovateľ vyhotovovať "OaZOZ" a to za nasledovným účelom:
 
 1. Dokumentovanie priebehu turnajov, športových akcií, denných táborov, tréningového procesu
 2. Vyhotovovanie pamätných fotografií jednotlivých turnusov tábora, tréningových skupín
 3. Zverejňovanie týchto "OaZOZ" na web stránke www.tennisfun.sk , alebo facebookovom alebo instagramovom profile TennisFun.
 4. Marketingu a propagácie aktivít TennisFun, budovaní dobrého mena, prezentácie produktu

„DO“ nie je povinná poskytnúť súhlas na spracovanie týchto OÚ a tento súhlas nie je podmienkou na prijatie prihlášky. „DO“ je oprávnená sa slobodne rozhodnúť, či dá prevádzkovateľovi súhlas. V prípade nesúhlasu, je potrebné túto informáciu uviesť do poznámky v prihláške resp. zaslať emailom. V tom prípade Vaše dieťa nebude snímané a nezúčastní sa napr. spoločných fotení, resp. v prípade skupinových aktivít bude jeho identifikácia graficky znemožnená.
 
C. Marketingové účely:
Rodičom neposielame žiadne mailingové kampane, marketingové ponuky. Rešpektujeme účel, pre ktorý ste nám poskytli Váš kontakt.

D. Účtovné a daňové účely

E. Archivačný účel


F. Štatistický účel


G. Ďalšie spracúvanie v zmysle platných právnych predpisov
 
 

IV. REGISTRÁCIA

Rodičia sa nemusia registrovať do žiadneho systému a nemusia používať žiadne heslo.


 

V. TRETIE STRANY

Komu údaje sprístupňujeme
 1. Orgánom verejnej moci
 2. Návštevníci webových stránok a sociálnych sietí (iba obrazový a zvukovoobrazový záznam)
 3. Účtovná firma, IT administrátor, banka
 4. zmluvný tréner TennisFun v rozsahu:
  1. meno a priezvisko R/ZZ
  2. telefónny kontakt na R/ZZ
  3. meno, priezvisko a vek dieťaťa
 5. ŠK GrandSport o.z., ktorý je partnerským klubom a spoluorganizátorom tenisových tréningov a denného tábora TennisFun spolu s TennisFun s.r.o.
Okrem uvedených neposkytujem o klientoch (rodičoch ani deťoch) žiadne informácie. Vaše telefónne číslo neposkytuje nikomu bez vášho súhlasu. Tretie strany sú predovšetkým povinné zachovávať mlčanlivosť o poskytnutých OÚ a disponujú dostatočnými technickými a organizačnými opatreniami zaručujúcimi bezpečnosť OÚ
 

VI. DOBA SPRACÚVANIA

 
 

VII. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

TennisFun s.r.o. nepoužíva prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

VIII. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

TennisFun s.r.o. spracúva OÚ v listinnej a v elektronickej podobe. Prevádzkovateľ nevyužíva  automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Počas návštevy sa vykonáva základný zber základných štatistických údajov použitím meracieho kódu Google Analytics.

 

IX. IP ADRESA

IP adresy nespracovávame a neuchovávame
 


X. BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame na to aj SSL (Secure Socket Layer). Vďaka tomu sa môžete spoľahnúť na bezpečnú komunikáciu medzi vaším prehliadačom a serverom www.tennisfun.sk. Všetko čo na tomto webe robíte je zašifrované a nikto nemôže „odpočúvať“ aké údaje ste na web odoslali.
Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb. Systémy sú chránené heslami.

 

XI. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

(klienta, R/ZZ)
„DO“ má právo v zmysle GDPR na právo na opravu, právo na výmaz, právo na prenosnosť údajov, právo namietať, odvolanie súhlasu, právo na prístup k informáciám.

Právo na opravu. “DO“ má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz. “DO“ má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.


Právo na prenosnosť údajov .
„DO“ má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi – predajcovi, ak je to technicky možné a ak:
Právo namietať
„DO“ má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

Odvolanie súhlasu
„DO“ má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť „DO“ o tejto skutočnosti informovaná. „DO“ môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

Právo na prístup k informáciám.
„DO“ má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, „DO“ má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o: Prevádzkovateľ, je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.
Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré „DO“ požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ Dotknutej osobe spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dotknutú osobu verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétneho rodiča / zákonného zástupcu. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou.
„DO“ môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať  kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.
Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava .  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.
 

XII. COOKIES

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.


Aké cookies zbierame:

Na stránke www.tennisfun.sk nezbierame žiadne cookies, okrem tých ktoré využíva Google Analytics k analyzovaní návštevnosti stránky.

Na stránkach www.tennisfun.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole www.tennisfun.sk. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. www.tennisfun.sk nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.


Ak nechcete využívať cookies:
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v nastaveniach každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.
Cookies  môžete v prehliadači vymazať jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak viete kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.


V Prípade ak máte otázky ?
V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpoviem Vaše otázky.

TennisFun s.r.o.
Topoľčianska 22, 851 05 Bratislava
IČO : 45 505 462
DIČ : 202 302 1286

Tel.: 0911 225 986
email: info@tennisfun.sk

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25. 5. 2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

 

Oznamy

TennisFun Workshop 2020

access_time 01.10.2019

"Úspešný tenisový tábor"

Závodní hráči na tábore

access_time 25.09.2019

Špeciálna ponuka pre závodných hráčov na TennisFun tábore

Tínedžeri pozor! Ponuka pre Vás

access_time 24.04.2019

Ak máš 15 - 17 rokov

Velkonočné sviatky

access_time 15.04.2019

Tréningy počas Veľkonočných sviatkov

Rekreačné poukazy a denné tábory

access_time 02.02.2019

Po absolvovaní denného tábora, alebo pobytu prinesiete zamestnávateľovi faktúru za denný tábor

Hladáme trénerov na tábor

access_time 20.01.2019

HĽADÁME TRÉNERA / TRÉNERKU Úspešný denný tábor TennisFun hľadá trénerov, ktorí majú záujem uplatniť svoje skúsenosti a stať sa počas letných prázdnin súčasťou trénerského tímu TennisFun. Základné info:   Termín:                1.7. - 28.8.2019 Miesto :    Národné tenisové centrum Bratislava Pracovný čas:   Pondelok - Piatok  /   8.30 - 16.30 Náplň práce:   vedenie tréningových blokov tenisových resp. pohybových     starostlivosť o deti mimo tréningov       Základné benefity:   práca v jednom z nalepších tréningových centier na Slovensku možnosť sa veľa naučiť, inšpirovať sa a získať cenné skúsenosti motivujúce finančné ohodnotenie Ak ťa ponuka zaujala a chceš vedieť viac pošli pár info na náš mail: info (at) tennisfun.sk   Kto si? Čo študuješ? Aký šport si robil, alebo robíš? Či a aké máš skúsenosti s podobnou prácou... Ako si k dispozícii počas leta? Prečo by si chcel byť súčasťou TennisFun táborového tímu? Budeme ťa kontaktovať, poprípade dohodneme osobné stretnutie kde preberieme podrobnosti. Viac o tábore nájdeš tu  

Tréningy počas sviatkov

access_time 21.12.2018

PF 2019

Jeseň - zima 2018/2019 v TennisFun

access_time 26.08.2018

Informácie o prihlasovaní na jesennú a zimnú sezónu 2018/2019

Ukončenie sezóny 2017/2018

access_time 01.07.2018

Koniec tréningovej sezóny - PRÁZDNINY ZAČÍNAJÚ

Halový TennisFun turnaj 2018

access_time 18.03.2018

17.3.2018 sme organizovali interný tenisový turnaj

FUNBALL tenisová predpríprava

access_time 27.02.2018

Otvárame pre 5 - 6 ročné deti od apríla 2018

Rozpis na Jarný blok 2018

access_time 12.02.2018

Nahlasovanie záujmu o jarné tenisové tréningy

Unifikovaný Camp

access_time 29.01.2018

Medzinárodný unifikovaný tenisový camp Špeciálnych olympiád 2019 V roku 2017 sa TennisFun stal tenisovým partnerom hnutia Špeciálnych olympiád (Special Olympics Slovakia). Preto sme v lete 2018 okrem našej klasickej táborovej ponuky organizovali po prvý krát aj unifikovaný tenisový camp pre športovcov.  V 9. špeciálnom termíne tábora sme sa venovali hráčom, ktorí k nám bežne chodia na tábor, ako aj hráčom so špeciálnymi potrebami (hráčom s mentálnym postihnutím). Budeme radi ak sa pridajú aj hráči a kolegovia z Čiech, Maďarska a Rakúska....   Základné informácie Termín konania   26 - 28.8.2019 Miesto konania   Národné tenisové centrum Denný program   9:00 - 16:00       Cena tábora pre hráčov   105,-€ Cena tábora pre doprovod   xy,-€       Ubytovanie   xy,-€ Poobedný program   xy,-€   Program tábora 8:30 - 8:55   Príchod na tábor 9:05 - 9:55   Tréningový blok č.1 9:55 - 10:05   Desiata 10:05 - 10:55   Tréningový blok č.2 11:30 - 12:15   Obed 12:30 - 13:50   Outdoorové ihrisko 14:00 - 14:30   Olovrant 14:30 - 15:55   Tréningový blok č.3 16:00   Koniec táborové dňa               Čo je cieľom unifikovaného campu Zjednotiť dve skupiny športovcov, trénovať a venovať sa im tak, aby mal každý z nich radosť, aby sa cítil bezpečne, v pohode, aby sa čo najviac naučil a užil si to. A zároveň tak aby nikto nepocitoval, že je ukratený a znevýhodnený. K tomu by mal dopomôcť špeciálny program a kvalitne zaškolení tréneri. Camp zároveň vytvára priestor na výmenu skúseností medzi trénermi, asistentmi... Môže byť obohacujúcí pre budúce smerovanie a prácu s mentálne postihnutými športovcami,  unifikovanou skupinou športovcov...   V prípade, že ste rodičia detí s mentálnym postihnutím, organizácie, ktoré sa venujú tejto oblasti, alebo tenisoví tréneri z rôznych častí Slovenska a zaujíma Vás tento tenisový tábor, kontaktujte nás, alebo sledujte webstránku, kde budeme postupne prinášať ďalšie informácie. Ako to začalo V júni 2017 nám bolo potešením zabezpečovať na X. hrách špeciálnych olympiád tenisový turnaj pre špeciálnych športovcov. Tento nový rozmer spolupráce bol obohatením našej práce a potvrdením, že naše dlhoročné skúsenosti s trénovaním vieme efektívne uplatňovať aj v tejto oblasti.  Takto to vyzeralo v lete v Šamoríne:  

Koniec zimy - jarný blok

access_time 11.01.2018

Kedy končí zimný blok a kedy sa hlásiť na jarný...

Prihlasovanie spustené!

access_time 11.01.2018

Prihlasovanie na TennisFun tábor 2018 je dnešným dňom spustené.

2% Ďakujeme

access_time 10.01.2018

Darujte 2% ŠK GrandSport

Zobraziť všetky články

Tenisový blog

Špeciálny kemp 2019

access_time 29.08.2019

Tenisový kemp Špeciálnych olympiád 2019 Od 26 - 28.8.2019 sa v NTC v Bratislave konal v poradí už druhý tenisový kemp pre športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, ktorý 28.8.2019 vyvrcholil Majstrovstvami Slovenska Špeciálnych olympiád v tenise. 24 športovcov trénovalo a pripravovalo sa na tenisový turnaj pod vedením trénerov z TennisFun. Súčasťou kempu bol aj seminár pre asistentov a trénerov, ktorí sa budú môcť venovať svojim zverencom v ich regiónoch a rozvíjať ich tenisové zručnosti. Jana Gantnerová, športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko ,,Našim sa v tenise darilo na Svetových letných hrách v Abú Zabí, kde sa tešili zo zlatej aj strieborných medailí, preto sme sa rozhodli vo väčšej miere podporiť práve rozvoj tohto športu,” Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. ,,Sme veľmi radi a povďační, že nám pri tomto podujatí pomohla tenisová škola TennisFun,” V dvojhre dosiahli najlepšie výsledy Milan Pumpa (46) zo zariadenia Sessile v Bardejove a Barbora Matejčíková (32) z Centra sociálnych služieb Turiec. V disciplíne individuálnych zručností sa najviac darilo Matejovi Považanovi (12) z Prievidze a Ele Grebečiovej (14) z Bratislavy.   Ďakujeme Špeciálnym olympiádam Slovenko za dôveru, je nám cťou byť Vašim partnerom. Ďakujeme spoločnosti AmerSport - Wilson, za dlhoročnú podporu https://www.facebook.com/SpecialOlympicsSlovakia/  

TennisFun tábor 2019 - 8 týždeň

access_time 25.08.2019

Galéria k 8 táborovému týždňu

TennisFun tábor 2019 - 7 týždeň

access_time 19.08.2019

Galéria k 7 táborovému týždňu

TennisFun tábor 2019 - 6 týždeň

access_time 10.08.2019

Galéria k 6 táborovému týždňu

TennisFun tábor 2019 - 5 týždeň

access_time 03.08.2019

Galéria k 5 táborovému týždňu

Dominik Hrbatý na TennisFun tábore 2019

access_time 28.07.2019

Piatkové popoludnie sa deťom venoval Dominik

TennisFun tábor 2019 - 4 týždeň

access_time 28.07.2019

Galéria k 4 táborovému týždňu

TennisFun tábor 2019 - 3 týždeň

access_time 21.07.2019

Galéria k 3 táborovému týždňu

TennisFun tábor 2019 - 2 týždeň

access_time 14.07.2019

Galéria k 2 táborovému týždňu

Navrhni Diplom

access_time 07.07.2019

Navrhni diplom ktorý budú dostávať deti na budúcoročnom tábore

TennisFun tábor 2019 - 1 týždeň

access_time 07.07.2019

Galéria k 1 táborovému týždňu

Zimný TennisFun turnaj 2019

access_time 19.02.2019

Našim cieľom je aby si deti vedeli zahrať tenis medzi sebou a kedže je tenis individuálny šport, raz za čas zorganizujeme tenisový turnaj aby sa spoznali deti z rôznych tréningových skupín, zmerali si sily a zistili ako sa zlepšili. 16.2.2019 sa jeden taký uskutočnil a určite obohatil tréningový proces. Všetkým zúčastneným gratulujeme za výkony, ktoré predviedli.

Reťaz je taká silná, ako je jej najslabší článok..

access_time 07.12.2018

Ako k tomu ten bekhend príde, že nedostáva toľko priestoru ako forhend.

Tenisové loptičky, tých teda je...

access_time 07.12.2018

Kde som bola diéta, hrávali sme so "šupkami", vyradenými loptičkami od závodných hráčov...

Rezaný bekhend - prvý tréning

access_time 07.12.2018

Kde príde diéta na tréning a čaká ho niečo nove s čim sa ešte nestretlo, prejde par tréningov a v základe pochopí princíp a vie zahrať to

Školenie trénerov 17-18.11.2018

access_time 07.12.2018

Cez víkend sa v NTC konala Medzinárodná konferencia tenisových trénerov.

Včera som nechala na tréningu vytrápiť jedno milé dievča.

access_time 07.12.2018

Hrali sme hru, kde išlo o to, koľko loptičiek padne do cieľovej plochy z 10tich pokusov.

Tréneri mávajú svoje obľúbené teplé miestečko na kurte

access_time 07.12.2018

Tréneri mávajú svoje obľúbené teplé miestečko na kurte, v ktorom sa cítia komfortne a moc z neho nevychádzajú.. len pozor, hráč si môže zvyknúť a potom sa mu bude hrať ťažšie s niekým iným..

Akú cenu , hodnotu má jedna loptička, jeden úder, jedna výmena v zápase?

access_time 07.12.2018

Skúste niekedy na tréninung namiesto koša plného loptičiek priniesť iba jednu...

Nie je jedno ako vaše dieta drží raketu, držanie totiž nie je len jedno!..

access_time 07.12.2018

Nie je jedno ako vaše dieťa drží raketu, držanie totiž nie je len jedno!.. Keď ju bude drzať zle, niektoré údery mu nepôjdu ako by mohli. Keď to zjednoduším , tak to prvé ako dieta drží raketu je väčšinou forhendové držanie a týmto držaním sa v konečnom dôsledku hra naozaj iba forhend. Na bekhend, voleje, smeč či podanie.. už potrebujeme držanie prispôsobiť. V uplných začiatkoch sme radi, keď dieťa loptičku vôbec trafí a neriešime držanie, iba ak by bolo fakt veľmi zlé a neumožnovalo by loptičku zahrať. Ale keď uz triafa, treba začat s bekhendovým držaním. Dieťa to pochopí na 1vej hodine, na druhej mu to pripomenieme, na 3tej ešte, ale na 4tej na vás už zazre ???? a povie: " ja viem".. az nakoniec nebude na to, že si držanie mení vôbec myslieť, bude to robit automaticky. Na bekhendové držanie si zvyknu veľmi rýchlo, pýtam sa ich ako sa cítia, ako sa im úder hrá a väčšsinou s tým nemá nikto problém. Zmena držania napr.pri podaní je už náročnejšia.. návod s presným časovým harmonogramom kedy zaradiť to a to držanie je tažke dať, pretože každe dieta je pripravené v inom čase, vyžaduje si to cit, aby sa nezaradilo príliš skoro alebo aj préliš neskoro. Hráčovi treba ukázať základ a aj možnosť si držanie v urcitej miere prisposobiť. Rozpísala som sa, viem..ja len, ze ma mrzí ak hrač ktorý hrá nejaký ten ročik nikdy nepočul napr.o spomenutom bekhend.držaní.. neverila som, že je to možné..

Zobraziť všetky články
wilson
grand-sport